Wtorek, 27 lutego 2024 roku
MON 31/MON/2011
PCA AC 097
Kontakt
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj sie z nami...
Zakład Certyfikacji Wyrobów

Zakład Certyfikacji Wyrobów ITB "MORATEX" funkcjonuje od 2000 roku i prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochronnego, wyrobów technicznych, wyrobów medycznych klasy I oraz wyrobów tekstylnych powszechnego użytku.

Zakład posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 097 w zakresie certyfikacji zgodności z wymaganiami Polskich, Europejskich i międzynarodowych norm oraz akredytację (OiB) Ministra Obrony Narodowej Nr 33/MON/2015 w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Akredytacja Ministerstwa Obrony Narodowej jest kontynuacją akredytacji Ministra Spraw Wewnętrznych udzielonej w 2008 roku.

ITB "MORATEX" jest również jednostką notyfikowaną Nr 1475 w zakresie dyrektywy 89/686/EEC dotyczącej środków ochrony indywidualnej, oraz z dniem 21.04.2018 r. w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Zakład wdrożył i utrzymuje system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”, co gwarantuje profesjonalizm w prowadzeniu procesów certyfikacji.

Zakład Certyfikacji Wyrobów opracował również kryteria oceny i własne znaki graficzne potwierdzające ekologię procesów wytwarzania oraz bezpieczeństwo użytkowania wyrobów tekstylnych.

CA CA CA CA

Certyfikaty ITB „MORATEX” potwierdzają:

  • wiarygodność producentów
  • zgodność z przepisami prawnymi
  • bezpieczeństwo produktów dla człowieka i środowiska


Rodzaje certyfikacji:

  • Certyfikacja dobrowolna
  • Certyfikacja uprawniająca do oznaczania wyrobów znakami
  • Certyfikacja OiB
  • Ocena zgodności WE


ZCW prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. Informację o statusie certyfikatu wydanego przez naszą jednostkę można uzyskać bezpośrednio w ZCW ITB "MORATEX".


Wykaz zawieszonych, ograniczonych, wznowionych i cofniętych certyfikatów.


Polityka bezstronności:


Skargi i odwołania:

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007