Niedziela, 14 lipca 2024 roku

O nas
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi istnieje od 1953 roku. Głównym i niezmiennym celem jego działalności jest opracowywanie nowoczesnych konstrukcji i technologii włókienniczych wyrobów technicznych oraz ich wdrażanie do praktyki przemysłowej. "MORATEX" dopracował się wiodącej pozycji wśród krajowych placówek badawczo-rozwojowych i konstruktorów wysoce wyspecjalizowanych produktów przeznaczonych dla różnych dziedzin gospodarki narodowej.
W latach dziewięćdziesiątych ciężar prac badawczo-rozwojowych wyraźnie przesunął się na opracowywanie osobistych zabezpieczeń życia i ochrony osób narażonych na skutki oddziaływania pocisków, odłamków, uderzeń, szkodliwych środków chemicznych i biologicznych oraz niesprzyjających czynników, takich jak ogień, temperatura, woda itp. Ówczesne prace koncentrowały się głównie na rozwiązywaniu zagadnień związanych z technologią wyrobów przeznaczonych dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej.
Od 1999 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 24 poz. 217) Instytut jest resortową jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od tego momentu cały wysiłek kierownictwa i pracowników Instytutu wyraźnie został skierowany na zaspakajanie oczekiwań i wymagań Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Realizując stawiane zadania, przy współpracy z tymi jednostkami, w latach 2001-2006 opracowywał nowe i nowoczesne asortymenty umundurowania, sprzętu i środków ochrony indywidualnej.
Od 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia, powołał Dyrektora ITB "MORATEX" jako organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu, co było wynikiem oddziaływania ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz docenieniem wysokich kompetencji pracowników Instytutu.
Od roku 2008 Instytut aktywnie uczestniczył w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dla podtrzymania wysokiego poziomu prac badawczych i technologicznych w Instytucie wdrożony został system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm : PN-EN ISO 9001, potwierdzony certyfikatem DNV GL.
Instytutowi został nadany przez Komisję Europejską status jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektywy 89/686/EEC – Środki Ochrony Indywidualnej Numer identyfikacyjny jednostki 1475.
Jakość nowo opracowywanych wyrobów jest potwierdzana certyfikatami akredytowanych Jednostek Certyfikujących, m. in.: CIOP, WITU, CNBOP.
Przy Instytucie działa Zakład Certyfikacji Wyrobów, w którym są wydawane certyfikaty zgodności wyrobów oferowanych przez dostawców włókienniczego sprzętu ochronnego i elementów umundurowania.
O wysokim poziomie i nowoczesności rozwiązań surowcowych, technicznych i konstrukcyjnych opracowywanych produktów, świadczą pozytywne opinie bezpośrednich ich użytkowników oraz przyznawane medale i wyróżnienia krajowych i międzynarodowych instytucji.
Innowacyjność stosowanych rozwiązań badawczo-technologicznych jest potwierdzana przyznawanymi przez Urząd Patentowy RP prawami ochrony. Instytut pozyskał ponad 100 patentów i ponad 140 wzorów użytkowych.
Wyniki swoich prac badawczych Instytut prezentuje na wielu sympozjach i konferencjach w kraju i zagranicą oraz publikuje w polskich i światowych periodykach. Wszędzie spotykają się one z zainteresowaniem i wyrazami uznania.
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007