Wtorek, 28 maja 2024 roku

Zakres działalności
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" (ITB) jest instytutem badawczym (zgodnie z Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem naszego działania jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz ich transfer do praktyki przemysłowej.

Do zakresu działania Instytutu należy:
 1. prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych w zakresie techniki i technologii wyrobów włókienniczych, w szczególności dotyczących zasad projektowania:
  1. przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przeznaczonych na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez ministra,
  2. osobistych osłon ciała o charakterze specjalnym, w tym balistycznych i przeciwuderzeniowych,
  3. innych wyrobów przeznaczonych dla służb bezpieczeństwa publicznego i obrony kraju;
 2. opracowywanie nowych i nowoczesnych technologii gwarantujących wdrażanie do praktyki przemysłowej bezpiecznych i funkcjonalnych rozwiązań, umożliwiających zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej;
 3. przystosowywanie wyników badan naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 4. wdrażanie wyników badan naukowych i prac rozwojowych.


W związku z podstawową działalnością Instytut realizuje następujące prace:

 1. upowszechnia wyniki badan naukowych i prac rozwojowych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych, podczas sympozjów, konferencji oraz wystaw i własną działalność wydawniczą;
 2. organizuje sympozja, konferencje, warsztaty, wystawy krajowe i zagraniczne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
 3. wykonuje analizy, oceny i ekspertyzy dotyczące stanu i rozwoju włókienniczych przedmiotów zaopatrywania służb bezpieczeństwa kraju oraz wskazuje kierunki wykorzystania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
 4. doradza, wykonuje ekspertyzy, w tym sądowe, na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego;
 5. opracowuje i opiniuje wymagania i kryteria techniczne dla technologii i wyrobów służących ochronie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju;
 6. opracowuje ocenę dotyczącą stanu i rozwoju przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przeznaczonych na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez ministra oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badan Instytutu oraz wskazywania kierunków wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki z tej dziedziny;
 7. podejmuje działalność w zakresie doskonalenia i poszerzenia metod prowadzenia badan naukowych i prac rozwojowych;
 8. podejmuje działalność w zakresie doskonalenia specjalizacji i podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników;
 9. bada właściwości fizyczne i użytkowe wyrobów włókienniczych we własnych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratoriach metrologicznym i balistycznym oraz prowadzi certyfikację w Zakładzie Certyfikacji Wyrobów, w szczególności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez ministra;
 10. opracowuje i opiniuje normy oraz inne uregulowania prawne tematycznie związane z wyrobami służącymi ochronie życia i zdrowia osób odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i obronę kraju;
 11. prowadzi i rozwija bazy danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
 12. prowadzi działalność w zakresie gromadzenia informacji naukowej i technicznej oraz ekonomicznej dotyczącej wyrobów włókienniczych służących podnoszeniu poziomu ochrony osób oraz związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju oraz w zakresie wynalazczości, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
 13. wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi: aparaturę, urządzenia, materiały i wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
 14. prowadzi działalność wydawnicza związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 15. prowadzi działalność gospodarczą, usługową i produkcyjną wyrobów specjalnych w zakresie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przeznaczonych na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez ministra, osłon balistycznych, osłon przeciwuderzeniowych i takich wyrobów pneumatycznych, jak: skokochrony, odbijacze kątowe i podnośniki;
 16. współpracuje z jednostkami organizacyjnymi: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w obszarze zastosowań włókienniczych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych przeznaczonych na potrzeby służb podległych lub nadzorowanych przez ministra;
 17. sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 170, poz. 1201);
 18. przeprowadza czynności odbiorcze przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, które nie podlegają procedurze oceny zgodności prowadzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu (Dz. U. Nr 188, poz. 1351, z 2008 r. Nr 169, poz. 1047 oraz z 2010 r. Nr 186, poz. 1248);
 19. współdziała W tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa wewnętrznego;
 20. wykonuje inne zadania zlecane przez Ministra.
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007