Wtorek, 27 lutego 2024 roku
Aktualny numer "Technicznych Wyrobów Włókienniczych"
"TWW 1-2/2011" Wydanie Elektroniczne - pobieranie

W najnowszym numerze 1-2/2011 wydawanego przez Instytut czasopisma opublikowane zostały następujące artykuły:


B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń
Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

pobierz artykuł

Przeprowadzono analizę porównawczą wskaźnika wytrzymałości na przebicie wg normy PN-P-04738:1979 oraz normy PN-EN ISO 9073-5:2008, która ją zastąpiła. Badania zostały przeprowadzone na pięciu dzianinach o zróżnicowanych parametrach strukturalnych. Wykonano ocenę statystyczną uzyskanych wyników badań.

D. Zielińska, S. Halacheva
Zastosowanie metody layer-by-layer do poprawy właściwości hydrofilowych włókniny polipropylenowej

pobierz artykuł w języku angielskim

Metoda layer-by-layer (LBL) pozwala na nakładanie cienkich warstw na płaskie wyroby włókiennicze. W wyniku takiej modyfikacji ulegają zmianie właściwości hydrofilowe. Nakładano rozgałęzioną poli(etylenoiminę) (bPEI) na włókninę polipropylenową (PP). Za pomocą spektroskopii w podczerwieni potwierdzono nałożenie warstwy na włókninę. Stwierdzono, że znacząco poprawił się zarówno kąt zwilżania, włoskowatość jak i sorpcja wilgoci.


M. H. Struszczyk, M. Olejnik
Obecne i przyszłe trendy rozwojowe włókienniczych wyrobów balistycznych, cz.1

pobierz artykuł

Artykuł analizuje stan obecny oraz oczekiwany popyt na włókiennicze wyroby balistyczne w zakresie ochron osobistych oraz dopancerzeń środków transportów oraz obiektów stałych. Oszacowano także i przeanalizowano dane dotyczące trendów w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania nowoczesnych wyrobów balistycznych. Główny nacisk położono na analizę potencjału rynkowego, bariery oraz trendy w zakresie prac badawczych oraz rozwojowych związanych z włókienniczymi wyrobami balistycznymi w Polsce oraz, w oparciu o dostępne dane, w odniesieniu do zagranicy.


M. H. Struszczyk, M. Łandwijt, M. Olejnik
Obecne i przyszłe trendy rozwojowe włókienniczych wyrobów balistycznych, cz.2

pobierz artykuł

W artykule przeprowadzono ocenę technologii włókienniczych wyrobów balistycznych biorąc pod uwagę (i) skalę koniecznych nakładów na realizację badań i wdrożenia, (ii) skalę korzyści wdrożenia ich do praktyki oraz (iii) ewentualnych barier ograniczających badania i wdrożenie w analizowanym obszarze. Opisano obecny stan zaawansowania badań nad włókienniczymi wyrobami balistycznymi w kraju i za granicą, stopień gotowości do wdrożenia do praktyki oraz prawdopodobne kierunki dalszych badań. Przeprowadzono także analizę prawdopodobnych trendów rozwojowych z uwagi na rosnący popyt, w tym możliwości eksportu polskich technologii innowacyjnych, oraz czynniki stymulujące rozwój badań i wdrażania innowacji. Określono i omówiono sieci powiązań technologii włókienniczych wyrobów balistycznych w analizowanym obszarze technologii i w całym przemyśle włókienniczym (wzajemne zależności i wpływy technologii)


M. Cichecka
Kryteria oceny właściwości elektrostatycznych odzieży roboczej i ochronnej przeznaczonej do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem

pobierz artykuł

W pracy omówiono aktualnie obowiązujące metody badawcze i związane z nimi zasady służące do oceny właściwości elektrostatycznych materiałów włókienniczych stosowanych do produkcji odzieży roboczej i ochronnej przeznaczonej m. in. do użytkowania w obiektach i strefach zagrożenia wybuchem. We wnioskach podkreślono brak jednoznacznych i miarodajnych kryteriów stosowanych do oceny odzieży roboczej i ochronnej przeznaczonej do użytkowania w obiektach i strefach zagrożenia wybuchem. Wskazano potrzebę przeglądu i nowelizacji obowiązujących dokumentów normatywnych zawierających poziomy wymagań elektrostatycznych w aspekcie oceny właściwości elektrostatycznych odzieży roboczej i ochronnej.


I. Jasińska, Z. Mokowińska
Analiza odtwarzalności wybranych metod pomiarowych na podstawie porównań międzylaboratoryjnych

pobierz artykuł

W artykule omówione zostały cztery porównania międzylaboratoryjne zorganizowane przez Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych Instytutu Włókiennictwa, dotyczące akredytowanych metod badawczych:

  • PM I: Wyznaczanie zmiany wymiarów po praniu i suszeniu wg PN-EN ISO 5077:2008,
  • PM II: Wyznaczanie oporu cieplnego wyrobów włókienniczych wg PN-EN 31092:1998+Ap1:2004,
  • PM III: Wyznaczanie masy powierzchniowej z zastosowaniem małych próbek wg PN-EN 12127:2000,
  • PM IV: Wyznaczanie odporności wyrobów na zwilżanie powierzchniowe (spray test) wg PN- -EN 24920:1997
W porównaniach międzylaboratoryjnych brały udział:
  • laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
  • zagraniczne laboratoria badawcze.


M. Wesołowska, B. Delczyk-Olejniczak
Włókna w balistyce - dziś i jutro

pobierz artykuł

Włókna sztuczne najnowszej generacji, takie jak Kevlar ®, Twaron®, Dyneema®, Spectra®, M5® charakteryzuje przede wszystkim bardzo duża wytrzymałość na rozciąganie. W artykule omówiono ich najważniejsze właściwości w aspekcie zastosowania w wyrobach ochronnych. Przedstawione zostaną także przykładowe rozwiązania konstrukcyjne z udziałem materiałów na bazie scharakteryzowanych włókien (kulo- i odłamkoodporne kamizelki i hełmy oraz tarcze balistyczne). W zarysie zostaną przedstawione nowinki naukowe na temat włókien nowej generacji.


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007